روست بيف أند شيدر

: Hardees

روست بيف + جبنة شيدر

إضافات أخري
: EGP 65.00
:
   
: EGP 65.00
: 1